Picture sms

“\(‘.’)/”
)( Mil Gaya
<“\_

“\(‘,’)/”
)( Ho Ho Ho
_/”>

(,”)
_/((\_ Mil Gaya
<<

(“,)
_/))\_ Lala Lala
_/”>

(‘,’)>
_/)( Mil Gaya
<“\_

<(‘,’)
)(\_ Dhink Chika
_/”> Dhink Chika

(‘,’)
_/)(\_
_/”>Hai Hai Hai Hai

“\(‘,’)/”
)( Ha Ha Ha Ha
<“\_

(‘,’)
_/)(\_ Mil Gaya
_/”>

“\(‘,’)/”
)( Yaa
<“\_Hoo

Mil Gaya

Fazool sms Parhne Wala

Ek Aur bawaquf Mil Gaya ye ap ho jnb

Leave a Reply