Sakura, Sakura. Noyamamo satomo

Sakura, Sakura. Noyamamo satomo Miwatasu kagiri. Kasumi-ka kumo-ka…. asahi-ni niou Sakura, Sakura, Hanazakari.

Leave a Reply